logoKRIJA JOGA
Ananda Beograd

Šta je krija joga?

Krija joga je napredna tehnika kojom se postiže duhovna evolucija i koja nam je došla iz vremena više duhovne prosvetljenosti. Ona je deo drevne nauke rađa joge (Raja Yoga), a pominju je Patanđali u njegovim Joga sutrama i Šri Krišna u Bhagavad Giti. Iako se sama tehnika krije otkriva samo iniciranim, njenu svrhu i osnovnu prirodu su opisali Jogananda i Krijananda u svojim autobiografijama, u poglavljima posvećenim ovoj temi.

„Krija jogi umom usmerava svoju životnu energiju putanjom koja kruži, naviše i naniže, oko šest kičmenih centara (medularnog, karličnog, dorsalnog, lumbarnog, sakralnog i koksigealnog pleksusa) koji se odnose na dvanaest zvezdanih znakova zodijaka, simboličnom Kosmičkom Čoveku. Pola minuta okretanja energije oko osetljive kičmene moždine dovodi do suptilnog napretka u čovekovoj evoluciji; tih pola minuta krije odgovara jednoj godini duhovnog napredovanja.“ – Paramhansa Jogananda

„Krija joga usmerava energiju uzdužno oko kičme, postepeno neutrališući vrtloge čite (chitta = osećanja, emocije). Ona istovremeno snaži nerve u kičmi i u mozgu kako bi mogli da prime kosmičke struje energije i svesti. Jogananda je rekao da je krija vrhunska nauka joge.“ – Svami Krijananda

Znanje o krija jogi je bilo izgubljeno tokom mračnog doba materlijalizma, poznatog u Indiji kao kali juga. Nju je obnovio besmrtni indijski učitelj, Babađi, kada ju je 1861. pokazao Sjami Ćaran Lahiriju iz Benaresa, koji je potom razvio krija principe u određenu seriju tehnika meditacije i vežbi pranajame. Lahiri Mahašaja je ovom naukom podučio hiljade učenika, od kojih su većina bili porodični ljudi koji su, kao i on, imali svetovne dužnosti i istovremeno praktikovali kriju. U jednom od najvažnijih delova iz Autobiografije jednog jogija, koji se tiče krija joge u modernom svetu, Babađi kaže Lahiriju Mahašaji:

„Postojao je duboki razlog za to što me nisi sreo sve do tad kada si već bio oženjen čovek, sa skromnim poslovnim dužnostima. Moraš odbaciti ideje o tome da ćeš se pridružiti našoj tajnoj družini na Himalajima; tvoj život leži u bučnim tržnicama, da služiš kao primer ideala jogi-domaćina. „Veliki su čuli zov mnogih zbunjenih svetovnih muškaraca i žena“, nastavio je. „Ti si izabran da doneseš duhovnu utehu kroz krija jogu mnogim iskrenim tragaocima. Ti, koji si i sam domaćin, ohrabrićeš milione koji su opterećeni porodičnim vezama i teškim svetovnim dužnostima. Moraš ih voditi kako bi videli da najviša jogijska dostignuća nisu nedostupna porodičnom čoveku... Sladak novi tračak božanske nade osvetliće srca svetovnih ljudi. Kroz tvoj skladan život, oni će razumeti da oslobođenje zavisi od unutrašnjih, a ne spoljašnjih, odricanja... Gledao sam Babađija preklinjajući ga, „Molim te da mi dozvoliš da kriju podelim sa svim tragaocima, čak i ako isprva ne mogu da se zakunu da će se potpuno posvetiti unutrašnjem odricanju. Izmučenim muškarcima i ženama ovog sveta, koje progoni trostruka patnja, potreban je duhovni podstrek. Oni možda nikad neće pokušati da kroče na put oslobođenja ako im krija inicijacija ne bude ponuđena.“„Neka tako bude. Kroz tebe je otkrivena Božija volja.“ Sa ovim jednostavnim rečima, milostivi guru otklonio je stroge ograde koje su vekovima skrivale krija jogu od sveta. „Daj kriju slobodno, svima koji ponizno traže pomoć.“

Krija dolazi na Zapad

Tehnika krije prenošena je narednim generacijama putem iste svete ceremonije inicijacije koju je Babađi priredio za Lahirija Mahašaju, a koju su preneli učenici Lahirija Mahašaje i dalje, njihovi učenici. Paramhansa Jogananda je direktni duhovni potomak Babađija i Lahirija Mahašaje. Njegov guru, Svami Šri Juktešvar Giri, bio je jedan od najnaprednijih učenika Lahirija Mahašaje. Godine 1920., Joganandini učitelji su ga poslali da krija jogu i znanje o večnim, univerzalnim istinama (u Indiji poznatim kao Sanatan Dharma) prenese na Zapad. Od tada pa sve do njegove smrti 1952. godine, Jogananda je živeo u Sjedinjenim američkim državama, gde je u kriju inicirao desetine hiljada iskrenih tragaoca, nadahnjujući ih da svoj život posvete postizanju Bogospoznaje.

Dok su u Indiji pravila za praktikovanje duhovnog, „jogijskog“, načina života dobro poznata, na Zapadu je Jogananda morao da podučava ljude o stvarima kao što su pravilna ishrana, ispravni stavovi, skladan život koji uspostavlja sklad tela, uma i duše; kako da razviju snagu volje i samo-disciplinu; kako da prevaziđu fizičke i emocionalne vezanosti. Ova „životna“ učenja postala su suštinski deo puta krija joge i neophodna su prilikom učenja tehnike krije, na isti način na koji su Patanđalijeve jame i nijame neophodni koraci ka postizanju viših stepenova rađa joge. Joganandina učenja tako postavljaju krija jogu u širi kontekst jogijskog načina života. Joganandin direktni učenik, Krijananda, osnovao je obrazovne centre i zajednice koje se baziraju na ovom načinu života u SAD, Evropi i Indiji.

Krija kroz Anandu

Duhovni učitelji obično ovlaste neke od svojih bliskih učenika da prenose dalje njihovu tradiciju, čak i tokom sopstvenog života. Zanimljivo je primetiti da „Isus sam nije krštavao, nego njegovi učenici“ (Jovan, 4:2). Paramhansa Jogananda je takođe ovlastio neke svoje bliske učenike da iniciraju u njegovo ime. Neki od ovih učenika su pripadali njegovom monaškom redu, dok su drugi bili domaćini, u skladu sa krija tradicijom koju je uspostavio Lahiri Mahašaja. Posle manje od godinu dana provedenih sa Joganandom, Svami Krijananda je postavljen da nadgleda monahe i ovlašćen da daje inicijaciju u kriju.

Tokom ostatka života Joganandađija, Krijananda je često davao inicijaciju. Po Joganandinoj smrti, Krijanada je poslat da širom sveta govorio o samoostvarenju i da daje krija inicijaciju. Po osnivanju Anande 1968. godine, Krijananda je nastavio da predanicima prenosi učenja samoostvarenja (self-realization), pomažući svakom učeniku da se u skladu sa sopstevnim mogućnostim i u sopstvenom ritmu pripremi i primi kriju. Krijananda je takođe ovlastio neke članove Ananda Sanghe da daju krija inicijaciju u Joganandino ime. Trenutno postoji četrnaest „krijačarja“ (kriyacharya) koji daju inicijacije širom sveta.

Koraci do inicijacije